REGULAMIN KONKURSU „Czekoladowe chwile”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Czekoladowe chwile”. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.

 2. Organizatorem Konkursu jest Katalog Prezentów Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa.

 3. Przyrzekającym Nagrody w Konkursie jest Asana – Lech Mszanka, ul. Pogodna 14, 05-092 Dziekanów Leśny.

 4. Konkurs odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie/skrócenie czasu trwania Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed datą rozpoczęcia Konkursu wskazaną pod § 2, p.2 poniżej. O odwołaniu Konkursu lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie https://www.facebook.com/KatalogPrezentow/.

 6. Organizator udostępnia Regulamin na stronie KatalogPrezentow.pl

 7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisami społecznościowymi  www.facebook.com, www.pinterest.com, www.instagram.com (dalej: „Serwisy”), dostępnymi w sieci Internet odpowiednio pod adresami URL: https://www.facebook.com, https://www.pinterest.com https://www.instagram.com, co oznacza, że serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu.

§ 2

Czas trwania

 1. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie https://www.facebook.com/KatalogPrezentow/.

 2. Konkurs trwa od dnia 5 listopada 2019 roku od godziny 9:00 do dnia 19 listopada 2019 roku do godziny 16:00. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 20 listopada 2019 roku na stronie https://www.facebook.com/KatalogPrezentow/.

§ 3

 Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem osób wymienionych w § 3 ust. 3 Regulaminu.

 2. Uczestnikiem może być osoba, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:

a. polubiła profil Katalog Prezentów (https://www.facebook.com/KatalogPrezentow/) oraz profil Mandala

(https://www.facebook.com/mandalawarszawapl/) na Facebook

b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu;

c. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do Odpowiedzi

konkursowej;

d. posiada indywidualne konto w serwisie Facebook.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 4

Odpowiedź konkursowa (dalej też jako: Odpowiedź)

 1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi pod postem konkursowym na profilu Katalog Prezentów (https://www.facebook.com/KatalogPrezentow/) udzielić odpowiedzi na pytanie: Jaka jest Twoja ulubiona czekolada?

 2. Udzielona odpowiedź nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora.

 3. Odpowiedź nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

 4. Odpowiedź konkursowa, co do której Organizator poda wątpliwość, że może ona naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, nie będzie uwzględniona w Konkursie.

 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich albo tworzenie kont fikcyjnych. Takie zgłoszenia nie będą uwzględnione w Konkursie i zostaną usunięte.

§ 5

Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny Odpowiedzi Organizator powoła Komisję Konkursową (w Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa). W skład Komisji wejdą 3 osoby wybrane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 6

Wybór Laureata Konkursu

 1. Jeden Laureat Konkursu (dalej: „Laureat”) zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którzy zrealizują Zadanie konkursowe oraz spełniają warunki określone w § 3 ust.1 oraz w § 3 ust. 2 Regulaminu.

 2. Laureat zostanie wyłoniony przez trzyosobową komisję konkursową powołaną przez Organizatora do dnia 20 listopada 2019.

 3. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kryterium kreatywności i oryginalności.

 4. O wyłonieniu Laureata Konkursu Organizator poinformuje poprzez komentarz pod postem konkursowym do dnia 20 listopada 2019 r.

§ 7

Nagroda

 1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę (dalej: „Nagroda”) dla jednego Laureata.

 2. Nagrodą za zwycięstwo w Konkursie jest elektroniczny voucher na godzinny Masaż ciepłą czekoladą w salonie “Mandala” ul. Aleje Jerozolimskie 49 lok 32, Warszawa. Wartość nagrody nie przekracza 150 zł brutto. 

 3. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

 4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora w wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook.

 5. Nagroda zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Laureata konkursu.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 22-602-24-90 najpóźniej do 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.

 2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.

 3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwości ogólnej.

 4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest Katalog Prezentów Sp. z o.o. ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu jakim jest realizacja i przeprowadzenie Konkursu, a w przypadku Laureata otrzymanie nagrody. Usprawiedliwiony interes administratora nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Uczestników. W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 3. Dane Laureata Konkursu nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych.

 4. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.

 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w okresie trwania Konkursu, w stosunku do Laureata do czasu prawidłowego doręczenia nagrody, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia.

 6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych.

 7. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie / otrzymania nagrody.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu mailowego.

 2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu zgadza się z warunkami Konkursu określonymi Regulaminem.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie będzie dotyczyło istotnych elementów Konkursu (np. skrócenie terminu wykonania czynności Konkursowych, zmiany dotyczące rodzaju lub wartości nagród). Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Facebook Katalog Prezentów.