POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Przepisy ogólne

1.1. Administrator danych osobowych (dalej „Pośrednik“) - sp. z o.o. "Katalog Prezentów", REGON 380630198, adres siedziby ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, Tel. +48 22 60 22 195. Sklep internetowy Pośrednika www.katalogprezentów.pl

1.2. Celem poniżej przedstawionej polityki prywatności oraz danych osobowych stanowi reglamentowanie i klarowne określenie, gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych u Pośrednika.

1.3. Celem zasad jest zapewnienie podstawowych zasad gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych w celu wdrożenia praw osoby, której dane dotyczą, w celu zapewnienia wdrożenia ustawy o prawnej ochronie danych osobowych Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz innych ustaw i rozporządzeń regulujących ochronę danych osobowych.

1.4. Zasady te powinne być przestrzegane przez pracowników, pracujących u Pośrednika, którzy zarządzają danymi osobowymi lub dowiadują się dane osobowe w trakcie wykonywania określonych funkcji.

1.5. Subjekt danych uważany jest za zapoznany z poniższymi Zasadami po przeczytaniu i po wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Pośrednik przetwarza dane osobowe w poniższych celach:

2.1.1. Rejestracja odwiedzających osób i identyfikacja zalogowań zarejestrowanych użytkowników, mając na celu nadania możliwości zakupów Voucherów prezentowych w sklepie internetowym.

2.1.2. Do celów obsługi klienta, aby umożliwić online kupowanie Voucherów prezentowych i w celu rejestracji oraz identyfikacji.

2.1.3. Do celów nadawania rabatu lub w celu zapobiegania posiadania niezgodnego rabatu.

2.1.4. Do celów bezpośredniego marketingu, aby zaoferować dla klientów Pośrednika i dla odwiedzających stronę internetową lub informować o świadczonych usługach przez Pośrednika, promocjach, rabatach, składając życzenia dla odwiedzających stronę i klientów z okazji świąt państwowych oraz z okazji świąt klienta i Pośrednika.

2.1.5. Do celów rozwoju programów lojalnościowych w celu zaoferowania odwiedzającym i klientom sklepu internetowego uczestniczyć w organizowanych loteriach, promocjach oraz grach, w celach oferowanie specjalnych ofert stałym odwiedzającym/klientom, wyjątkowych propozycji i dodatkowych zniżek.

2.1.6. Do celów obsługi klienta, zapewniając możliwość zakupu Voucherów prezentowych od partnerów, którzy je sprzedają na podstawie umów o współpracy.

2.2. Pośrednik gromadzi dane osobowe wyłącznie zgodnie z kolejnością ustanowioną przez Ustawodawstwo i niniejszy Regulamin. Pośrednik, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą, przetwarza dane osobowe do celów bezpośredniego marketingu.

2.3. Podczas przetwarzania danych osobowych pracownicy zatrudnieni w firmie Pośrednika, postępują zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w tym przepisie.

3. Źródła danych osobowych

3.1. Pośrednik zbiera dane osobowe z tych źródeł:

3.1.1. Dane osobowe, wskazane w punkcie 2.1.1. są otrzymywane bezpośrednio od subiekta danych osobowych, podczas rejestracji w sklepie internetowym Pośrednika i założenia indywidualne konto użytkownika.

3.1.2. Dane osobowe, wskazane w punkcie 2.1.1. są otrzymywane bezpośrednio od subiekta danych osobowych, podczas kupowania ze strony internetowej Pośrednika i podczas zakupów udziela informacje i zgadza się na dalsze jej wykorzystywanie.

3.1.3. Dane osobowe, wskazane w punkcie 2.1.6. są otrzymywane od dystrybutorów voucherów prezentowych, takich jak UAB „Varlė“, UAB „Baltic ambition“oraz innych partnerów, gdzie, na podstawie zawartej umowy, subiekt może nabyć voucher prezentowy.

3.1.4. Dane osobowe, wskazane w punktach 2.1.3., 2.1.4., i 2.1.5. nabywane są bezpośrednio od subiekta danych osobowych, podczas kupowania na stronie internetowej Pośrednika, podczas rejestracji i wprowadzenia odpowiedniej informacji na stronie Pośrednika lub w inny sposób dostarczając informację w momencie otrzymania usług Pośrednika.

3.1.5. Pośrednik ma prawo do otrzymania danych osobowych od innych dostawców danych osobowych (w tym od otrzymania danych osobowych od odpowiednich firm zgodnie z zawartymi umowami o dostarczenie danych osobowych), zgodnie z Ustawą o ochronie prawnej danych osobowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi ustawami i aktami, reglamentujące przetwarzanie danych osobowych.

3.2. Pośrednik nie gromadzi i nie przetwarza nadmiernych danych osobowych, oraz przestrzega zasad celowości, uczciwości i proporcjonalności w przetwarzaniu danych osobowych.

3.3. Pośrednik w punktów 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5. i 2.1.6 gromadzi oraz przetwarza dane osobowe: imię, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP. Mogą też być zbierane informacje o miejscu zamieszkania i dane z DailyCard lub innych kart lojalnościowych, dzięki którym klient otrzymuje rabaty.

3.4. Pośrednik może dodatkowo gromadzić i zarządzać następującymi danymi osobowymi: numerem telefonu, adresem e-mail, adresem, imieniem, historią zakupów i zainteresowaniem.

3.5. Pośrednik może również przetwarzać inne dane osobowe nie naruszając prawa Republiki Litewskiej dotyczącego ochrony danych osobowych oraz innych ustaw i aktów prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych.

3.6. Ze sklepu elektronicznego mogą korzystać tylko osoby w wieku powyżej 16 lat. Osoby poniżej 16 roku życia nie powinne swoich danych osobowych przekazywać bez zgody rodziców lub opiekunów. Rodzice lub opiekunowie, którzy otrzymali informację o tym, że ich nieletnie dziecko poniżej 16 lat korzysta ze strony internetowej Pośrednika, lecz z tym się nie zgadzają, mogą złożyć wniosek na adres mailowy [email protected] i dane osobowe zostaną usunięte.

4. Przetwarzanie, przechowywanie danych osobowych oraz terminy

4.1. Pośrednik przetwarza dane osobowe w sposób dokładny, uczciwy i zgodny z prawem. Pośrednik przetwarza dane osobowe, gdy jest koniecznie je przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes Pośrednika lub osoby trzeciej, dla której dane osobowe udzielane są zgodnie z prawem oraz w przypadku, interesy subiekta nie są bardziej istotne.

4.2. Przetwarzając dane osobowe, Pośrednik przetrzymuje się ustawy Rzeczypospolitej o ochronie danych osobowych, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 oraz z tymi przepisami i wewnętrznymi aktami prawnymi. Klient ma prawo sądzić, że jego dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo i ma prawo do złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.

4.3. Zarządzane dane osobowe są dokładne i mogą być aktualizowane, jeśli to konieczne, w celu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są aktualizowane i zmieniane, gdy subiekt telefonicznie lub drogą mailową o tym zawiadomi. Zarejestrowani użytkownicy mogą zmieniać swoje dane osobowe w swoim koncie użytkownika.

4.4. Dane osobowe są przechowywane w taki sposób, aby była możliwość zidentyfikować tożsamości podmiotu, gdy jest to niezbędne do celów, dla których dane zostały zgromadzone i przetwarzane.

4.5. Dane osobowe w firmie Pośrednika zarządzają pracownicy, którym dane osobowe są niezbędne do wykonywania funkcji w pracy:

4.5.1. Osoby odpowiedzialne za działania marketingowe.

4.5.2. Osoby odpowiedzialne za bezpośrednią komunikację z klientami.

4.5.3. Osoby odpowiedzialne za technologie informacyjne.

4.5.4. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie konfliktami i obsługę roszczeń, zgłaszanych przez klientów lub odwiedzających stronę.

4.6. Osoba upoważniona przez pośrednika i kierownik zapewniają zgodność z podstawowymi zasadami ochrony danych. W stosownych przypadkach osoby te podejmują odpowiednie środki, takie jak zamówienia i zalecenia, w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe.

4.7. Subiektowi danych jest gwarantowane prawo do informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych, dostępu do chronionych danych osobowych, w jakim celu są przetwarzane, do jakich adresatów są dostarczane, jakie prawa przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych Rzeczypospolitej Polskiej w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679 i innych aktach prawnych.

4.8. Pośrednik, jako zarządca danych osobowych, podejmuje wszystkie niezbędne środki, aby umożliwić zrealizowanie swoich praw w odniesieniu do przechowywanych danych. Subiekt danych, po złożeniu wniosku i dokumentu, potwierdzającego tożsamość, ma prawo się zapoznać z danymi osobowymi, które są przechowywane i zarządzane przez Pośrednika. Dane osobowe są przekazywane podmiotowi danych nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku przez osobę, której dane dotyczą. W celu przygotowania danych, zgodnie z ustawą o ochronie prawnej danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej, w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679, osoba, której dane dotyczą, może zostać obciążona opłatą, biorąc pod uwagę koszty administracyjne związane z zaspokojeniem wniosku.

4.9. Pośrednik zapewnia, że wszystkie istotne informacje są przekazywane podmiotowi danych w sposób jasny i zrozumiały, zwyczajnie używany i możliwy do odczytania przez komputer.

4.10. Subiekt danych ma prawo żądać skorygować, zniszczyć i zawiesić przetwarzanie swoich danych osobowych. Prawo te realizowane jest zgodnie z procedurą ustanowioną przez Rzeczpospolitą Polskiej w sprawie prawnej ochrony danych osobowych, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 i innymi aktami prawnymi.

4.11. Osoby, które podały fałszywe lub błędne dane, ponoszą za to odpowiedzialność w sposób przewidziany przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrednik nie sprawdza i nie ma obowiązku ze swojej inicjatywy sprawdzać prawdziwość i dokładność danych.

4.12. W przypadkach przewidzianych przez prawo, Pośrednik może przekazywać przetwarzane dane osobowe dla osób trzecich.

4.13. Kierownik firmy Pośrednika wyznacza osoby, które są odpowiedzialne a gromadzone i przetwarzane dane. Dane osobowe są przechowywane na nośniku elektronicznym lub w bazie danych, utworzonej z odwiedzających sklepu i w punktach 3.1.1-3.1.5 wymienionych osób.

4.14. W bazie danych Pośrednika dane są przechowywane 5 lat od ostatniej wizyty w sklepie internetowym, jeśli podczas wizyty klient został zidentyfikowany.

4.15. Dane osobowe otrzymane w punktach 2.1.3 i 2.1.6 są przechowywane 5 lat od daty przekazania danych ostatniej aktualizacji danych.

4.16. Głównymi odbiorcami danych są firmy dostarczające towary oraz firmy księgowe.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

5.1. Pośrednik zapewnia wdrożenie odpowiednich środków administracyjnych i technicznych w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym kopiowaniem, usuwaniem, modyfikowaniem, ujawnianiem lub innymi niezgodnymi z prawem czynnościami z danymi osobowymi.

5.2. Pośrednik zapewnia, że wszyscy pracownicy, pracujący z danymi osobowymi, znają te zasady. Upoważnione osoby są zobowiązane do zachowania poufności, za wyjątkiem przepisów i ustaw, przewidujące ujawnienie odpowiednich informacji. Zasada poufności obowiązuje również po ustaniu stosunków Pośrednika z pracownikiem.

5.3. Personel, który pracuje z danymi osobowymi i pracownicy, których komputery zawierają dostęp do danych osobistych, w komputerach i systemach logowania używają haseł zgodnych z wewnętrznymi regułami bezpieczeństwa. Urządzenia te ograniczają dostęp do danych, wymagąjąc ponownego wprowadzenia hasła po pewnym czasie bezczynności.

5.4. Sklep internetowy Pośrednika działa w ten sposób, że publicznie dostępne systemy wyszukiwania internetowego posiadają maksymalne ograniczenie dostępu do przechowywanych danych osobowych.

6. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka“)

6.1. Pośrednik, w celu zapewnienia wszechstronne usługi sklepu internetowego, może na stronie komputera lub innego urządzenia odwiedzającego zainstalować pliki cookie (tzw. „ciasteczka“).

6.2. Pliki cookie służą do identyfikacji odwiedzającego/kupującego i rozpoznawania poprzedniej wizyty, informację o towarze, przechowywania koszyka, statystyki witryny internetowej i in.

6.3. Pliki cookie sieci społecznościowych mają na celu dostarczanie potencjalnie trafnych produktów na konta sieci społecznościowych klientów / odwiedzających. Te pliki cookie są również używane przez użytkownika do udostępniania swojego konta w sieci społecznościowej konkretnemu produktowi ze sklepu internetowego lub do pokazywania, że lubią ten lub inny przedmiot. Nawigacyjne pliki cookie zapewniają bezproblemowe przeglądanie stron internetowych i bezpieczny dostęp do bezpiecznych obszarów sklepu internetowego. Promocyjne pliki cookie przypominają odwiedzających o potencjalnie interesujących produktach, pomagają widzieć billboardy na innych stronach. Funkcjonalne pliki cookie mogą przechowywać elementy w koszyku, dzięki czemu przy następnym wejściu na stronę można płynnie kontynuować zakupy.

6.4.  Pliki cookies używane w sklepie internetowym www.katalogprezentow.pl

Nazwa pliku cookie

Przeznaczenie

Usługodawca

Typ

Termin wygasania

Konieczne

__cfduid

Potrzymywanie zaufanego przepływu internetowego

tawk.to

HTTP

1 rok

__cfduid

Potrzymywanie zaufanego przepływu internetowego

zopim.com

HTTP

1 rok

Statystyka

_ga

Przechowuje unikalny identyfikator użytkownika, który jest używany do statystyk dotyczących korzystania z witryny przez odwiedzającego

Katalogprezentow.pl

HTTP

2 lata

_gat

Ciasteczka Google Analytics umożliwiają śledzenie zachowania odwiedzających

Katalogprezentow.pl

HTTP

Na koniec sesji

_gid

Przechowuje unikalny identyfikator użytkownika, który jest używany do statystyk dotyczących korzystania z witryny przez odwiedzającego

Katalogprezentow.pl

HTTP

Na koniec sesji

AWSALB

Nieklasyfikowane

zopim.com

HTTP

6 dni

collect

Wysyła dane do Google Analytics dotyczące urządzenia odwiedzającego i jego zachowania. Monitoruje odwiedzającego w różnych urządzeniach i kanałach marketingowych

google-analytics.com

Pixel

Na koniec sesji

tawkUUID

Służy zbieraniu informacji o zachowaniu użytkownika z funkcją rozmowy na żywo

va.tawk.to

HTTP

179 dni

Marketing

ads/ga-audiences

Używany przez Google Adwords do ponownego rejestrowania użytkowników, którzy mogą stać się klientami w oparciu o zachowanie użytkowników w Internecie

google.com

Pixel

Pod koniec sesji

fr

Używany przez Facebook do wysyłania serii produktów promocyjnych, takich jak reklamy w czasie rzeczywistym od stron trzecich.

facebook.com

HTTP

3 miesięcy

NID

Przechowuje unikalny identyfikator użytkownika, który służy do śledzenia zwrotnych urządzeń użytkownika. Identyfikator jest używany w przypadku konkretnej reklamy.

google.com

HTTP

6 miesięcy

tr

Nieklasyfikowany

facebook.com

Pixel

Pod koniec sesji

zte#

Zapisuje ID „Zopim Live Chat“, który rozpoznaje urządzenie podczas rozmowy na żywo

Katalogprezentow.pl

HTTP

Pod koniec sesji

__tawkuuid

Służy do identyfikowania użytkowników i świadczenia zdalnej pomocy poprzez czat.

Katalogprezentow.pl

HTTP

179 dni

_fbp

Nieklasyfikowany

Katalogprezentow.pl

HTTP

Pod koniec sesji

History.store

Nieklasyfikowany

Katalogprezentow.pl

HTML

Pod koniec sesji

PrestaShop-*

Nieklasyfikowany

Katalogprezentow.pl

HTTP

6571 miesięcy

ss

Nieklasyfikowany

Katalogprezentow.pl

HTTP

Pod koniec sesji

TawkConnectionTime

Nieklasyfikowany

Katalogprezentow.pl

HTTP

Pod koniec sesji

TawkWindowName

Nieklasyfikowany

Katalogprezentow.pl

HTML

Pod koniec sesji

twk_*

Nieklasyfikowany

Katalogprezentow.pl

HTML

Cały czas

6.5. Użytkownicy strony internetowej Pośrednika mogą w dowolnym momencie sprawdzić, które pliki cookie są używane, usunąć część lub wszystkie pliki cookie. Po usunięciu plików cookie niektóre funkcje strony mogą być niedostępne. Zalecane jest włączenie plików cookie w celu ułatwienia korzystania ze wszystkich funkcji sklepu internetowego. Każda zgoda użytkownika na korzystanie z plików cookie może zostać w dowolnym momencie odwołana poprzez zmianę ustawień używanej przeglądarki internetowej.

7. Przepisy końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 kwietnia 2018 roku. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną zgłoszone zgodnie z punktem 1.5.