REGULAMIN ZAKUPÓW VOUCHERÓW PREZENTOWYCH

1. Definicje pojęć w niniejszym regulaminie

1.1. Serwis – Katalog Prezentów Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, NIP: 7010828566, REGON: 380630198
1.2. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która kupuje Voucher różnego przeznaczenia od Serwisu i ma prawo do jego dysponowania (użycia lub podarowania).
1.3. Organizator – osoba fizyczna lub prawna realizująca Voucher prezentowy.
1.4. Korzystający – osoba obdarowana, posiadająca prawo do rozliczenia się za usługę Voucherem lub Bonem podarunkowym.


2. Warunki świadczenia usług

2.1. Pomiędzy Serwisem a Klientem obowiązuje Umowa Kupna, związana z warunkami nabycia, dostawy, płatności oraz korzystania z Voucherów różnego przeznaczenia.
2.2. Voucher różnego przeznaczenia daje możliwość Klientowi skorzystania z danej usługi lub wymiany na inną usługę z Serwisu.
2.3. Z Vouchera można skorzystać tylko raz. W przypadku wymiany Vouchera na inny o niższej cenie Korzystającemu nie należy się zwrot różnicy pieniędzy.
2.4. Voucher jest ważny 12 miesięcy od dnia jego nabycia, o ile w ofercie nie zostało wskazane inaczej. Po upływie tego terminu realizacja Vouchera nie jest możliwa, a jego data ważności nie może zostać przedłużona. Koszty zakupu Vouchera nie zostaną zwrócone, tj. Voucher uważa się za przeterminowany.

3. Prawa i obowiązki Stron

3.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia nabycia Vouchera, o ile nie został on zrealizowany. Korzystający lub Klient powinien zawiadomić o tym pisemnie na adres info@katalogprezentow.pl, podając kod rezerwacji Vouchera. Jeśli Voucher został opłacony gotówką, Klient powinien dołączyć do wniosku dowód zapłaty. Zwrot pieniędzy dokonywany jest wyłącznie przelewem na konto Klienta w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Klientowi zwracana jest kwota zapłacona za Voucher, a nie aktualna wartość nominalna Vouchera.
3.2. Nabyty i niewykorzystany Voucher może być wymieniony na inny podczas całego okresu jego ważności. Korzystający powinien zawiadomić o tym pisemnie na adres info@katalogprezentow.pl, podając kod rezerwacji Vouchera oraz nazwę lub link nowego Vouchera prezentowego. W ciągu 5 dni kalendarzowych Korzystający otrzyma nowy Voucher na podany adres e-mail. Nowy Voucher będzie mieć taki sam termin ważności jak poprzedni, chyba że wybrany Voucher ma w drodze wyjątku krótszą ważność.
3.3. Jeśli Organizator nie może wykonać usług wskazanych na Voucherze prezentowym z powodu problemów technicznych lub zamknięcia firmy, Klient na prawo do wymiany Vouchera na inny. Jeśli cena nowego Vouchera jest wyższa niż poprzedniego, należy zapłacić różnicę. Jeśli cena Vouchera jest niższa, różnica nie jest zwracana. Nowy Voucher będzie mieć taki sam termin ważności jak poprzedni, chyba że wybrany Voucher ma w drodze wyjątku krótszą ważność.
3.4. Niektóre Usługi mogą nieść za sobą ryzyko dla życia i zdrowia Korzystającego. Dokonując rezerwacji, Korzystający potwierdza, że zna wszystkie zagrożenia dla życia i zdrowia związane z Usługą i sam ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje.
3.5. W zależności od charakteru Usługi Organizator może podpisać dodatkową umowę lub zgodę na świadczenie usług z osobą Korzystającą z Vouchera. Usługi mogą nie zostać wykonane bez dodatkowej umowy lub zgody, a pieniądze za niewykorzystany Voucher nie są zwracane, tj. uważa się, że Voucher został wykorzystany.
3.6. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość towarów lub usług, za które Korzystający rozlicza się Voucherem i za związane z nimi ryzyko. Wszelkie roszczenia dotyczące jakości usług lub towarów muszą zostać przekazane bezpośrednio do Organizatora.
3.7. Wszystkie spory pomiędzy Kupującym a Serwisem rozstrzygane są drogą negocjacji. Jeśli negocjacja nie rozwiąże sporu, skargę dotyczącą zakupu można zgłosić do Instytucji Ochrony Praw Konsumenta.

4. Inne warunki

4.1. Informacje o Kliencie są poufne i Serwis może przekazać je osobom trzecim tylko w sytuacjach określonych przez prawo.
4.2. Klient potwierdza, że przed zaakceptowaniem warunków zakupu dokładnie się z nimi zapoznał i ze wszystkimi się zgadza. Zgoda wchodzi w życie z chwilą, gdy podczas zakupu Klient nie usuwa znaku kontrolnego z "Warunków zakupu".
4.3. Po dokonanym zamówieniu Serwis jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić fakt zawarcia Umowy. Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest na adres e-mail wskazany przez Klienta.
4.4. Po zaakceptowaniu przez Klienta Warunków Zakupu, wyraża on zgodę na wykorzystanie danych osobowych podczas realizacji zamówienia. Klient w każdej chwili może skontaktować się z Serwisem, aby sprawdzić, jakie dane osobowe są przechowywane lub aby usunąć swoje dane osobowe. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Serwisu.